OBERTA CONVOCATÒRIA XVI PREMI DE TEATRE BREU EN CATALÀ ANDREU SOLSONA 2024

L’Associació Amics del Teatre Zorrilla de Badalona, organitza el XVII Premi de Teatre Breu en Català – Andreu Solsona 2024, en el qual es podran presentar textos de tots tipus.          

Les obres hauran d’estar escrites en l’idioma català, adreçades a un públic adult, ambuna extensió d’entre 25 i 30 pàgines, degudament numerades, DIN-A4 (210×297 mm.),a doble espai, lletra Arial, cos 12.

El premi consistirà en l’edició de l’obra guanyadora a càrrec de l’Editorial Pont delPetroli, després de la signatura prèvia, segons la llei vigent. S’editarà l’obra premiada aefectes de divulgació pública i s’hi farà constar que ha estat guardonada amb el Premide Teatre Breu – Andreu Solsona, de l’any que toqui, organitzat per Amics del Teatre Zorrilla.
Es poden presentar escriptors majors d’edat, amb obres originals i inèdites i que nohagin estat premiades en altres convocatòries.

Les obres es presentaran per correu electrònic a l’adreça jaumearque7@yahoo.es. Enel cos del missatge hi ha de figurar el títol de l’obra i, optativament, un pseudònim.
L’organització confirmarà la rebuda del treball.

· En el correu caldrà adjuntar dos documents:

· DOCUMENT A. L’obra que es presenti a concurs anirà en un arxiuen format PDF, lletra Arial, cos 12 i a doble espai. En aquest arxiu noes farà constar cap dada que identifiqui l’autor o autora. El nom deldocument ha de ser OBRA PREMI ANDREU SOLSONA més el títol del’obra que es presenta-

· Document B. Les dades de l’autora o autor en un únic document enformat PDF, on constin: el títol del recull, nom, cognoms, adreça,telèfon, correu electrònic i fotocòpia del DNI dins del mateix document. També s’inclourà un petit currículum.  En aquest document B es farà manifestació expressa delcaràcter original i inèdit de l’obra que es presenta i que la mateixa està lliure de càrregues o limitacions als drets d’explotació. El nom del document ha de ser DADES més el títol de l’obra que es presenta.

Si en el transcurs del procés selectiu alguna de les obres presentades fos mereixedorad’un altre premi, la persona autora haurà de comunicar-ho a Amics del Teatre Zorrilla iquedarà fora de concurs. El jurat el formaran: Felicitat Comas, Àngels Domingo, Natalia Esquinas, Jaume Forés, Adrià Solé, Caterina Teixidó, Josep Maria Llagostera, Josep Maria Balaguer, Joan Puche (representant l’Editorial Pont del Petroli) i Jaume Arqué, de l’Associació Amics del Teatre Zorrilla, que actuarà com a secretari sense vot.

El termini de presentació d’originals queda obert des de la data de publicació d’aquestes bases, fins al dia 30 de juny de 2024.

La resolució del jurat serà inapel·lable i es farà saber el dia 20 de setembre de 2024.

L’acte d’entrega del premi, que inclourà, en un principi, una lectura dramatitzada del text guanyador,  es farà una vegada estigui editat el llibre, en data i lloc que assenyali  Amics del Teatre Zorrilla.

Es competència del jurat i de l’Associació Amics del Teatre Zorrilla de Badalona, interpretar i resoldre qualsevol dubte que pogués aparèixer sobre aquestes bases, atorgant o declarant desert el premi.

Pel que fa a l’obra guanyadora del Premi de Teatre Breu en català – Andreu Solsona 2023, a més a més, es podrà representar totalment o parcialment (en funció de les característiques tècniques de l’obra). La decisió de portar a terme la representació és discrecional y correspondrà a l’Associació Amics del Teatre Zorrilla de Badalona.

En les representacions o lectures públiques de l’obra guanyadora o de qualsevol obra participant del Concurs de Teatre Breu Andreu Solsona, es recomana que consti en tots els mitjans publicitaris impreso: Obra Participant al premi de Teatre Breu Andreu Solsona 2024, Finalista o Guanyadora del Premi de Teatre Breu Andreu Solsona 2024.

 L’Associació  Amics del Teatre Zorrilla de Badalona, podrà promoure lectures dramatitzades, organitzades per la pròpia Associació, de l’obra guanyadora, de les finalistes i d’altres obres no premiades que, a criteri del jurat, tinguin uns valors que les facin susceptibles d’esdevenir un espectacle de petit format, sempre que això sigui autoritzat per l’autora o autor.

El treballs no premiats quedaran en poder de l’Associació d’Amics del Teatre Zorrilla de Badalona.

La representació i recepció dels originals suposa la acceptació integra d’aquestes bases i el compromís del guanyador o guanyadora d’assistir a l’acte de lliurament dels premis i a la presentació dels llibres.

 

 

 

<< Tornar a Actualitat

Subscriu-te

Vols rebre la nostra Newsletter? Amb ella et podràs assebentar de tot el que passa i pots fer a Badalona

Veure la política de privacitat

* Camps obligatoris